Banka poskytuje v súlade so zákonom č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „ZoÚB“) úvery na bývanie zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti pre spotrebiteľov (ďalej len „Úver“).
Základné informácie o Úvere:
● určený na nadobudnutie nehnuteľnosti, rekonštrukciu nehnuteľnosti, vyplatenie skôr poskytnutých záväzkov (refi nancovanie)
alebo ho môžete využiť na čokoľvek bez dokladovania účelu,
● zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti akceptovateľnej Bankou,
● výška Úveru závisí od Bankou akceptovanej hodnoty založenej nehnuteľnosti a od schopnosti žiadateľa splácať úver (minimálna
výška Úveru je 10 000 eur)
● lehota splatnosti Úveru je od 4 do 30 rokov, obdobie fi xácie úrokovej sadzby je 1, 2, 3 alebo 5 rokov (úroková sadzba nebude počas
obdobia fi xácie Bankou menená, k jej prehodnoteniu môže dôjsť po uplynutí obdobia fi xácie),
● pre osoby rezidentov aj nerezidentov s trvalým pobytom na území SR, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.
Zabezpečenie Úveru
Úver je možné zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek tuzemskú Bankou akceptovanú nehnuteľnosť. Zabezpečiť Úver
môžete aj nehnuteľnosťou, ktorú práve nadobúdate, prípadne zakladaná nehnuteľnosť nemusí byť vo Vašom vlastníctve. Hodnotu
nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.
Vinkulácia poistného plnenia z poistenia založenej nehnuteľnosti
Poistenie založenej nehnuteľnosti je jednou z podmienok na poskytnutie úveru. Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť hlavne
pre prípad poškodenia, zničenia, ako aj zavineného konania v poisťovni podľa Vášho výberu. Poistiteľom môže byť ktorákoľvek poisťovňa
oprávnená pôsobiť na území Slovenskej republiky. Poisťovni oznámite, že poistená nehnuteľnosť je založená v prospech
Banky a zároveň požiadate o zriadenie vinkulácie poistného plnenia v prospech Banky.
Poistenie založenej nehnuteľnosti od Poštovej poisťovne, a. s.,
Vám dojednáme priamo pri vybavovaní Úveru na obchodnom mieste Banky.
Posúdenie schopnosti splácať Úver
Podmienkou poskytnutia Úveru je posúdenie schopnosti žiadateľa Úver splácať. K posúdeniu Banka využíva informácie zo zákonných
registrov a dostupných databáz v zmysle ZoÚB, ako aj iných registrov, ku ktorým udeľujete Banke súhlas vyjadrený vlastnoručným
podpisom v žiadosti o Úver. Splácanie Úveru Banka sleduje počas celého obdobia splácania Úveru a informácie sa
zasielajú do zákonných registrov dohodnutých v žiadosti o Úver. Schopnosť splácať Úver sa posudzuje u všetkých žiadateľov uvedených
v žiadosti o Úver na základe:
● dostatočnosti, pravidelnosti a stability príjmov,
● výške pravidelných záväzkov a životných nákladov.
Čerpanie Úveru
Banka poskytne Úver po jeho schválení a splnení podmienok dohodnutých v zmluve o Úvere so žiadateľom. Čerpať Úver je možné
jednorazovo na účet v Poštovej banke alebo do inej banky.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Osobný účet
Zriadenie osobného účtu nie je podmienkou poskytnutia Úveru, splácanie Úveru z osobného účtu v Banke je však jednoduchšie
a môže prinášať aj iné benefi ty v zmysle aktuálnych obchodných podmienok.
Aby ste mali istotu, že Váš Úver bude splácaný včas, odporúčame Úver splácať
z osobného účtu, z ktorého sa Vám splátka Úveru zúčtuje každý mesiac automaticky.
Vyhnete sa tak omeškaniu splátok a platbe úrokov z omeškania. Z Vašej strany
je potrebné len zabezpečiť dostatok fi nančných prostriedkov na osobnom účte.
Poistenie založenej nehnuteľnosti
V prípade, ak budete mať záujem o poistenie nehnuteľnosti od Poštovej poisťovne, a. s., dojednáme Vám ho priamo pri vybavovaní
Úveru na obchodnom mieste Banky.
Poistenie schopnosti splácať Úver
POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVER je doplnková nepovinná služba. Ochráni Vás a Vašich blízkych pred vznikom nepredvídaných
životných situácií, ako sú smrť, trvalá invalidita, pracovná neschopnosť. Žiadateľ je poistený počas celej lehoty splatnosti
Úveru, maximálne však do veku 65 rokov.
Dojednaním tohto poistenia priamo pri žiadosti o Úver v Banke získate istotu, že
svoj Úver budete vedieť splácať bez problémov aj pri nepredvídaných životných
situáciách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *