Uvažujete o kúpe novej sedačky, auta, alebo alebo Vám neočakávane v rozpočte chýbajú peniaze?  V prípade potreby finančných prostriedkov, viete Vaše potreby vykryť rôznymi typmi úverov.

 

Čo to vlastne úver je a na čo ho môžete použiť? Úver ako taký, môžeme definovať ako poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jednej osoby (tzv. veriteľa) do určitej sumy v prospech inej osoby (tzv. dlžníka) s podmienkou, že dlžník poskytnuté peňažné prostriedky (presnejšie: peňažné prostriedky v rovnakej nominálnej hodnote) po čase vráti a prípadne aj zaplatí úroky alebo inú náhradu.

Poskytnutie peňažných prostriedkov môže byť aj formou odkladu platby (tzv. obchodný úver). V širšom zmysle sa za úver považuje aj situácia, keď veriteľ obdobne poskytuje tovar a dlžník vracia peniaze alebo naopak, alebo úver, pri ktorom veriteľ poskytuje tovar a dlžník vracia tovar. 

Zmluvy o úveroch (v užšom zmysle) na Slovensku upravujú §497 a nasl. Obchodného zákonníka.

Úvery možno rozdeliť podľa:

  1. predmetu – bezúčelové úvery a účelové úvery,
  2. zaistenia – zabezpečené a nezabezpečené úvery,
  3. metódy splácania – jednorazové, postupné,
  4. lehoty splatnosti – krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Bezúčelové úvery je možné použiť na čokoľvek. Pri účelových úveroch je nutné dokladovať účel využitia peňazí alebo sú priamo určené na nákup konkrétnych tovarov a služieb. Zabezpečené úvery sú úvery, za ktoré sa ručí nehnuteľným majetkom (napr. hypotekárne úvery), hnuteľným majetkom, vinkuláciou vkladu v banke, ručiteľom a pod. Krátkodobé úvery sú úvery splatné do 1 roka, strednodobé do 5 rokov a dlhodobé nad 5 rokov.

 V úverovej zmluve sa dohodne splátkový kalendár klienta a spôsob akým bude splácať úver. Ak banka poskytne klientovi úver, chce od dlžníka naspäť nielen požičanú sumu, ale aj niečo navyše – úrok. Úrok je cena za prenechanie peňazí na určitú dobu niekomu inému (to platí pri vkladoch) alebo cena, ktorú získavame za peniaze niekoho iného. Výška úroku závisí od výšky sumy a od doby na ktorú sú peniaze uložené alebo požičané. Úroková sadzba nám ukazuje koľko % dlžník zaplatí z dlžnej sumy vo forme úroku.

Pri žiadosti o úver v banke je potrebné predložiť doklady o príjme. Veriteľ tým získa informáciu o žiadateľovi, či bude v jeho silách danú pôžičku splatiť. Príjem žiadateľa musí byť pravidelný, dostatočný a stabilný. Banka si ďalej preveruje žiadateľa aj z pohľadu bankového a nebankového registra, či má daná osoba iné záväzky, exekúcie, prípadne aká bola jeho platobná disciplína pri splácaní predošlej pôžičky.

Typy príjmov

  1. Trvalý pracovný pomer (TPP) – ideálny typ príjmu pre získanie pôžičky, záleží však aj od jeho výšky. Potrebnú výšku posudzuje každá banka individuálne a taktiež to záleží na výške pôžičky o ktorú má žiadateľ záujem.
  2. Príjem z práce na dohodu – banky ale aj nebankové subjekty vo väčšine prípadov neakceptujú tento zdroj ako dostatočný pre získanie pôžičky. Existujú však v tomto prípade aj výnimky v prípade nebankoviek.
  3. Príjem z podnikateľskej činnosti – podmienkami pre získanie pôžičky je nemať vysoké nedoplatky na daniach a predložiť doklady o príjme za predchádzajúci kalendárny rok.
  4. Príjem zo štátnych dávok – v prípade poberania niektorej z dávok banka na základe tohto príjmu pôžičku neschváli. V tomto prípade platí ale podobne ako pri práci na dohodu, niektoré nebankovky môžu poskytnúť pôžičku aj takýmto žiadateľom.
  5. Príjem z dôchodku – v tomto prípade je dôležitá výška dôchodku. Ak je dôchodok dostatočne vysoký (napr. výsluhový dôchodok) je veľká šanca, že banka pôžičku schváli. Niektoré nebankové subjekty poskytujú pôžičky aj v tom prípade, ak ide o vdovský dôchodok či sirotský, opäť sa to ale posudzuje individuálne. Dôležitým ukazovateľom v prípade príjmu z dôchodku je ale aj vek žiadateľa. Pri bankových subjektoch sa pôžičky poskytujú spravidla do veku 65 rokov, pri nebankových subjektoch až do 75 rokov.
  6. Iné – za iný príjem možno považovať príjem pasívny (renta, príjem z prenájmu a pod.)

Otázku hypoték je vždy  vhodné riešiť s odborníkmi. Ak hľadáte optimálne riešenia, kontaktujte odborníkov nášho centra Hypo Assistance. Radi a ochotne Vám  poradia, zosumarizujú ponuky všetkých bánk a navrhnú riešenia tak,  aby ste sa mohli rozhodnúť správne.